Skocz do: Nawigacja, szukaj

Umiejscowienie

Biblioteka znajduje się w Ab'Dendriel, na północ od Depotu. Dla ułatwienia przeglądania podzielono ją na trzy części według poziomów.

Poziom 0

AbDendrielLibrary0.jpg


Pierwsza Szafka

Brown Book.gif  Elfickie Imiona
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Ab'Dendriel
Opis:  Nadawanie imion w społeczności elfów.

Tekst oryginalny:
Elven names are chosen in adulthood. Until they acquire a name, elves are called 'son/daughter of ___' usually naming the parent with the same gender. Upon reaching adulthood, the young elf gets his first name, divined by the elders who know him in dreams. It is merely a single name, a description of the elf in the elven tongue. Usually elves love to add a translation of their name which is often mistaken for a second name by other races. Since the elven language is far more complicated and has thousands of nuances, often elves with the same 'second name' have a different first name, confusing the other races even more.


Tekst przetłumaczony:
Imiona elfom nadaje się dopiero po osiągnięciu wieku dorosłego. Zanim jakiś elf otrzyma imię, zwie się go 'synem/córką ___' (zwykle w tym miejscu wstawia się imię rodzica tej samej płci co dziecko). Dorastając, młody elf otrzymuje pierwsze imię, które jest nadawane przez seniorów, biorących je ze snów. Jest to jedynie pojedyncze imię, opisujące elfa w ich języku. Zwykle elfy lubią dodawać jego tłumaczenie, które często jest mylone z nazwiskiem przez przedstawicieli innych ras. Jako, że język elfów jest o wiele bardziej skomplikowany i ma tysiące przeróżnych niuansów, często elfy o tym samym 'nazwisku' mają całkiem inne imię, co doprowadza do jeszcze większych nieporozumień.


← Nie ma poprzedniego tytułuElfickie ImionaNie ma następnego tytułu →Druga Szafka

<pusto>

Trzecia Szafka

Brown Book.gif  Deraisim
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Ab'Dendriel
Opis:  Historia elfickiej kasty Deraisim.

Tekst oryginalny:
The Deraisim had become homeless in the wars. As nomadic wanderers they hid in the woods, setteling nowhere for a longer time. Their families joined each other to travel together for a while, only to disband again soon whenever an area could not supply them all any longer. Hunted by countless enemies and almost everytime outnumbered when it came to fights with 'neighbours' they retreated into the deepest woods where the greater number of their foes was evened out. There they created encampments they visited now and then. They had contact with many creatures and cultures. They adopted ideas and inventions that suited their nomadic lifestyle and begun even a very cautious trade with other races to aquire things they were not able to build on their own. As the attention of the other races turned more and more away from the elves and wars broke out between them, some of the elves begun to live at their up to then only part time ecampment on a permanent base. Adopting what they had seen from other races and things they vaguely remembered from their own past some trading posts were established in this way. Usually only one to three families lived there. After the reunification with the Cenath the majority of them could be convinced to give a permanent settlement a try and the biggest tradingpost became the settlement Ab'Dendriel. Some families refused to join their brethren and continued to wander the world, only visiting the city now and then, each vistit convincing them more that they have only little in common with the Deraisim anymore. So they begun to see themselves as Abdaisim and continued to be the nomads and restless wanderers of elvenkind.


Tekst przetłumaczony:
Deraisimowie stali się bezdomni podczas wojen. Jako nomadyczni wędrowcy chowali się w lasach, osiedlając się na krótkie okresy czasu. Ich rodziny dołączały jedna po drugiej by razem przez jakiś czas podróżować, tylko po to by zaraz się rozejść wtedy gdy teren przez nich zamieszkiwany nie był w stanie zaoferować im odpowiedniej ilości zapasów. Zaszczuci przez niezliczonych wrogów i niemalże zawsze zdziesiątkowani gdy doszło do potyczek z "sąsiadami" wycofali się w głębsze części lasów gdzie większość ich wrogów się nie zapuszczała .Tam stworzyli swoje obozowiska które odwiedzają teraz jak i wtedy. Mieli kontakt z wieloma stworzeniami jak i kulturami. Zaadaptowali część pomysłów jak I wynalazków które pasowały do ich nomadzkiego stylu bycia a nawet zaczęli handel po to by uzyskać dobra których sami nie byli w stanie stworzyć. Gdy uwaga innych ras zaczęła być coraz mniejsza i wojny elfów zaczęły ustępować, część elfów zaczęło żyć w jednym tylko obozowisku lub w jednej stałej bazie. Adoptując to co zobaczyły u innych ras i rzeczy które zapamiętali z ich własnej przeszłości część punktów handlarskich tak została założona. Zazwyczaj jedna do trzech rodzin żyła w takim miejscu. Dopiero po ponownym zjednoczeniu z Cenath głównym miastem w końcu udało się je namówić by osiedlić się na stałe w jednym miejscu i spróbować założyć większe centrum do handlu nazwano je Ab'Dendriel. Część rodzin odmówiła dołączenia do swojego klanu i kontynuowała podróże po świecie każda wizyta w Ab'Dendriel przekonywała ich ze mają coraz mniej wspólnego z Deraisim. Więc zaczęli na siebie mówić Abdaisim i kontynuowali nomadzki I niestrudzony styl wędrowców elfiej rasy.


← Nie ma poprzedniego tytułuDeraisimNie ma następnego tytułu →Czwarta Szafka

Brown Book.gifBlack Book.gif  Mądrości Puldraka o minotaurach - Księga I
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book, Black Book
Szukaj w:  Biblioteka w Ab'Dendriel, Biblioteki w Carlin, Biblioteka klasztorna na Isle of Kings (Brown Book.gif), Biblioteki na Edron (Black Book.gif)
Opis:  O historii minotaurów, część pierwsza.

Tekst oryginalny:
Minotaur society rejects the raging of Blog. In the past, the berserker rage of the minotaurs was feared by all their enemies. But this rage had cost more than one life and some of the most promising warriors died young on the battlefields. Heavy casualties caused their numbers to decrease dramatically. The minotaurs withdrew from the wars, but in a world gone mad, skirmishes with other races were part of their daily routine. The demise of the whole race continued. As the minotaur race became nearly extinct in the fights, they found refuge in caves, adopting a lifestyle much like their ancient enemies the dwarfs.


Tekst przetłumaczony:
Społeczeństwo Minotaurów odrzuciło szaleństwo Bloga. W przeszłości, szaleńczy amok Minotaurów był postrachem wszystkich ich wrogów. Ale ten szał kosztował więcej niż jedno życie i wielu z najbardziej obiecujących wojowników straciło w młodości życie na polu walki. Duża ilość ofiar sprawiła, że ich liczba zaczęła gwałtownie maleć. Minotaury wycofały się z wojen, ale nie uwolniły się od szału, starcia z innymi rasami stały się częścią ich codzienności. Wymieranie całej rasy wciąż postępowało. Jako, że były prawie na wymarciu z powodu walk, znalazły schronienie w jaskiniach, dostosowując swój styl życia na sposób swoich starożytnych wrogów - Krasnoludów.


← Nie ma poprzedniego tytułuMądrości Puldraka o minotaurach - Księga IMądrości Puldraka o minotaurach - Księga II →Brown Book.gif  Mądrości Puldraka o minotaurach - Księga II
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Ab'Dendriel
Opis:  O historii minotaurów, część druga.

Tekst oryginalny:
The only minotaurs reaching old age in these times of war were those who were born with physical disabilities or who were crippled but not killed in battle. This class of minotaurs was the only one who could live long enough to learn skills not directly connected to war. Since they were almost always the only ones who could gather enough experience and wisdom to create new ideas and concepts, the younger warriors begun to look at them as parents and advisors. Slowly these elders were able to change the war culture of the minotaurs. One charismatic minotaur in particular, Akkor, who was born blind, became the founder of the new minotaurian philosophy. He shunned the rage as a curse of the god Blog. Consequently, the minotaurian religion, which due to the extremity of martyrdom and rage never had a real chance to develop, turned away from the raging one. Slowly new concepts were adopted and great efforts were undertaken to hold the rage at bay. Meditation and self-control became the foremost duties of any warrior. The minotaurian ideal turned towards role models who were in control of body and mind. Since fiery rage was in minotaurian nature, young minotaurs were trained from early on to control themselves. It was through meditation that the minotaurs developed art and soon philosophy. Complicated ceremonies for usually simple things of daily life were developed to focus the mind, to be aware of each second of life.


Tekst przetłumaczony:
W tamtych czasach wojny, jedynymi Minotaurami, które dożywały starości były te, które urodziły się z fizycznymi ułomnościami, bądź zostały kalekie, ale nie zabite w bitwie. Ta klasa Minotaurów żyła na tyle długo, by posiąść umiejętności nie związane z wojną. Odkąd prawie zawsze, tylko oni posiadali wystarczającą ilość doświadczenia i wiedzy, by tworzyć nowe idee i projekty, młodsi wojownicy zaczęli postrzegać ich jako opiekunów i doradców. Starszyzna ta zaczęła powoli zmieniać wojenną kulturę Minotaurów. W szczególności jeden charyzmatyczny Minotaur, Akkor, który urodził się ślepy, stał się założycielem nowej filozofii. Odrzucił szał jako przekleństwo Bloga. Minotaurza religia, która poprzez cierpienia i szał nie miała szansy się rozwinąć, odwróciła się od tego boga. Stopniowo przyswajano nowe pomysły i poświęcano wiele energii, by ujarzmić szał. Medytacja i samokontrola stały się najważniejszymi obowiązkami każdego wojownika. Ideałem Minotaura stawał się ten, który posiadał kontrolę nad ciałem i umysłem. Ponieważ amok leżał w ich naturze, młode Minotaury były trenowane od najmłodszych lat, żeby nauczyć się samokontroli. Poprzez medytację Minotaury wkrótce rozwinęły sztukę, a nieco później i filozofię. Skomplikowane rytuały dla każdej najprostszej życiowej czynności zostały stworzone, by rozum miał się na czym skupiać, żeby być świadomym każdej sekundy życia.


← Mądrości Puldraka o minotaurach - Księga IMądrości Puldraka o minotaurach - Księga IIMądrości Puldraka o minotaurach - Księga III →Brown Book.gifBlack Book.gif  Mądrości Puldraka o minotaurach - Księga III
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book, Black Book
Szukaj w:  Biblioteka w Ab'Dendriel, Biblioteka klasztorna na Isle of Kings (Brown Book.gif), Biblioteki na Edron (Black Book.gif)
Opis:  O historii minotaurów, część trzecia.

Tekst oryginalny:
To become an educated warrior-philosopher became the goal of all minotaurkind. Uncontrolled rage was considered to be primitive from then on. A minotaurian warrior is skilled as an artist, often found conentrated drawing, reciting or creating poems and wielding a weapon with awarenes and cold hearted skill. The warriors of the uppermost class are usually so well educated they control some amount of magic, often used to augment their own strength and defense. They are the heroes and role models of the lower class. The minotaurs still have a warrior culture, but the understanding of a true warrior has changed dramatically.

Minotaur cheese is a specialty, often envied by decadent human nobles.


Tekst przetłumaczony:
Zostanie wykształconym wojownikiem-filozofem stało się celem każdego Minotaura. Niekontrolowany szał został uznany za prymitywizm. Minotaurzy wojownik posiada umiejętności jak artysta, często potrafi rysować, recytować lub pisać wiersze, a także nosić broń ze świadomością i zimną krwią. Wojownicy z najwyższych warstw są często tak wykształceni, że potrafią kontrolować pewną ilość mocy magicznej, zazwyczaj używanej do powiększenia ich własnej siły i obrony. Są bohaterami i ideałami dla niższych klas. Minotaury wciąż posiadają wojenną kulturę, ale zrozumienie prawdziwego wojownika bardzo się zmieniło.

Ser Minotaurów jest specjałem, często pożądanym przez dekadencką ludzką szlachtę.


← Mądrości Puldraka o minotaurach - Księga IIMądrości Puldraka o minotaurach - Księga IIINie ma następnego tytułu →Piąta Szafka

Brown Book.gif  Manasfera
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Ab'Dendriel, Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Dzieło opisujące magiczną manasferę, będącą źródłem many.

Tekst oryginalny:
The Manasphere
by Rail Ashkil

The whole planet is surrounded by an energetic field called "Manasphere", produced by "Mother Nature". Nearly every living being is able to tap it and store a certain amount of this "mana". Even less beings are able to use this energy to produce light etc. In most cases the user will "cast a spell" - but only to concentrate on his natural abbility of mana-using. Some beings, dragons e.g., seem to use the mana more instinctively but nevertheless with great efficiency.


Tekst przetłumaczony:
Manasfera
autorstwa Rail Ashkil

Cała planeta jest otoczona przez pole energii zwane "Manasfera", stworzoną przez "Matkę Naturę". Prawie każde żywe stworzenie jest w stanie wykorzystać i zmagazynować pewną ilość tej "many". Nawet pomniejsze byty są w stanie używać tej energii do produkcji światła etc. W większości przypadków użytkownik może "rzucić zaklęcie" - ale tylko żeby skoncentrować się na swojej naturalnej zdolności do używania many. Pewne stworzenia, na przykład smoki, wydają się używać manę bardziej instynktownie tym niemniej z wielką skutecznością.


← Nie ma poprzedniego tytułuManasferaNie ma następnego tytułu →Szósta Szafka

<pusto>

Siódma Szafka

<pusto>

Ósma Szafka

<pusto>

Dziewiąta Szafka

<pusto>

Dziesiąta Szafka

<pusto>

Jedenasta Szafka

Brown Book.gif  Religia w społeczności elfów
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Ab'Dendriel
Opis:  Przewodnik po religii elfów.

Tekst oryginalny:
Like most of the elder races, elves feel used and abandoned by the gods. The only gods some of them worship is Crunor, whom they call the "Treefather" and see him as bringer of life. Some of the elves prefer to pray to the raw elemental powers of earth and air. Mostly in the Kuridai caste the earth cult is more prominent than Crunor, and it is said that their complicated 'prayers' are more like summonings or invocations. It is believed by elvenkind that in their history seven elven lords acquired the status of celestial paladins and therefore are godlike beings. Worshipping them is a very personal matter though. It is certain that different high lords are more prominent in different castes but prayers and interpretation of the high lords is only shared on family level at best, usually each elf finds his own approach to some of the high lords, completely ignoring the other ones.

Mortiur - the ravager, prominent for some sects. The avenger, merciless against friend, foe and himself

Nera - the lady of spring (flowers, growth) completely replacing Crunor for some elves.

Dseyvar - the sworddancer, responsible for the grace of the warrior, elven warriors have to be graceful not chivalrous.

Priyla - the daughter of the stars, mystery and magic

Krynierr - the silver tongue, poetry, love and music

Azmoda - the vieled one, mysterious figure. Mistress of schemes, cunning and deception.

Evicor - the wanderer. Master of the hunt, the explorer


Tekst przetłumaczony:
Jak większość starszych ras, Elfy czują się wykorzystane i opuszczone przez bogów. Jedyny bóg, którego niektórzy spośród nich sławią to Crunor, którego nazywają "Drzewem Ojcem" i postrzegają go jako dawcę życia. Niektórzy Elfowie, wolą czcić nagie siły żywiołów takich jak ziemia i powietrze. Zwłaszcza w kaście Kuridai kult ziemi jest ważniejszy niż kult Crunora, mówi się, że "modlitwy" wyglądają bardziej jak inwokacje czy wezwania. Pośród Elfów wierzy się, że w czasie ich historii siedmiu elfich lordów uzyskało status niebiańskiego Palladyna i dlatego są istotami boskimi. Jednak oddawanie im czci jest sprawą osobistą. W różnych kastach różni lordowie uznawani są za najważniejszych, ale modlitwy i interpretacje odbywają się jedynie w gronie rodzinnym. Często każdy Elf wyrabia sobie swoje własne poglądy na Lordów, jednych czcząc, a innych kompletnie ignorując.

Mortiur - grabieżca, ważny dla niektórych sekt. Mściciel, bezlitosny wobec przyjaciół, wrogów i samego siebie.

Nera - pani wiosny (kwiatów, wzrostu) całkowita alternatywa Crunora, dla niektórych Elfów.

Dseyvar - Tancerz Miecza, odpowiedzialny za wdzięk wojownika, Elficcy wojownicy muszą być pełni gracji, a nie rycerscy.

Priyla - córa gwiazd, tajemnic i magii.

Krynierr - srebrnousty piewca poezji, muzyki i miłości.

Azmoda - zawoalowana, tajemnicza osoba. Mistrzyni planów, przebiegłości i podstępu.

Evicor - wędrowiec. Mistrz łowów, odkrywca.


← Nie ma poprzedniego tytułuReligia w społeczności elfówNie ma następnego tytułu →Dwunasta Szafka

<pusto>

Poziom +1

AbDendrielLibrary1.jpg


Trzynasta Szafka

<pusto>

Czternasta Szafka

Brown Book.gif  Teshial
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Ab'Dendriel
Opis:  Historia elfickiej kasty Teshial.

Tekst oryginalny:
The Teshial were never fighters. They retreated in the early days of war to hidden refuges, not as a whole caste but only in small family groups. Their hideouts were additionally protected by strong illusionary magic and offered them peace from the madness around them. These elves developed due to meditation and a special philosophy in the art of dream magic, dramatically enhancing their initial abilities in the decades. So they began to exist almost permanently in a state of dreams, only rarely appearing now and then amidst the other elves to give them advice and try to convince some of them to join their way of life. As the war grew more and more fierce these visits became less and less frequent until they were almost a myth, even for elvenkind. In the new awakening of the world they were some of the First to appear, apparently far less disoriented then other beings. Many races welcomed their help, but their teachings seldom found dedicated listeners. After they taught a part of their secrets to some humans they found worthy, they had to see their pupils tortured by developments they judged themselves guilty of. Also, other elves put pressure on the humans to give up the secrets of dreams. They withdrew from the world of mortals and it is rumored they have physically entered the realm of dreams. The Teshial are 'typical' in appearance for elves, but they could create the illusion of almost any appearance if they so choose. Some people even say that due to their enormous control of dreams they could shape their children as they wish, giving them human or even orcish appearance. On the other hand, even people who come up with such theories go silent when asked why an elf should choose to have a child that looks that way.


Tekst przetłumaczony:
Teshial nigdy nie byli wojownikami. Wycofali się w pierwszych dniach wojny do ukrytego schroniska, nie jako cała kasta lecz małe grupki rodzinne. Ich ukryte schronienia były dodatkowo chronione silną magią iluzoryczną, oferowały im one spokój od szaleństwa wokół nich. Te elfy rozwijały się poprzez medytację oraz specjalną filozofię w sztuce magii snu, dramatycznie potęgując swoje początkowe umiejętności poprzez dekady. Zaczęli istnieć niemalże jedynie w stanie snu, sporadycznie pokazując się wśród innych elfów, dając im rady albo starając się ich przekonać aby przyłączyli się i podążali ich ścieżką życia. Gdy wojna stawała się coraz bardziej i bardziej gwałtowna, ich wizyty stały się coraz rzadsze aż w końcu stały się legendą, nawet dla ludu elfów. Podczas nowego przebudzenia się świata byli oni pierwszymi, którzy się pojawili, najwidoczniej mniej zdezorientowanymi niż inne byty. Wiele ras przyjęło ich pomoc lecz ich nauki rzadko znajdowały stałych słuchaczy. Po tym jak zdradzili ludziom część swoich sekretów zasłużyli na szacunek, musieli patrzeć na swoich wychowanków cierpiących przez postęp, za który oni sami winili siebie. Również inne elfy wywierały nacisk na ludzi aby zdradzili im sekrety snów. Wycofali się oni ze świata śmiertelników i jak głosi plotka, fizycznie wkroczyli do świata snów. Teshial mają typowy wygląd elfów, mogą jednak jak tylko zechcą stworzyć iluzję dowolnego wyglądu. Niektórzy ludzie mówią nawet, że dzięki swojej ogromnej kontroli nad snami, potrafią nadać kształt swoim dzieciom jak tylko zapragną, dając im wygląd ludzki lub nawet wygląd orka. Z drugiej jednak strony, nawet ci ludzie, którzy wymyślają takie teorie, milczą spytani czemu elf miałby wybrać dziecko wyglądające w taki sposób.


← Nie ma poprzedniego tytułuTeshialNie ma następnego tytułu →Piętnasta Szafka

<pusto>

Szesnasta Szafka

<pusto>

Siedemnasta Szafka

<pusto>

Osiemnasta Szafka

Brown Book.gif  Magia Snów
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon, Biblioteka w Ab'Dendriel, Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Dzieło opisujące dziwny rodzaj magii stosowany przez elfów.

Tekst oryginalny:
The elves are able to manipulate their unborn children by some kind of dream magic. This magic changes appearance and personality slightly, allowing elven parents to give birth to 'wish-kids'. In their shared dreams the elven parents seem to sculpture their child like a piece of art. Though most of the dream magic of the past is long forgotten, this rudimentary magic seems to be natural to the elves. It is possible to 'choose' things like hair or eye color and even gender. Even slight changes of the physique are possible, though considerable changes take place in the span of generations. Wise men assume this ability was a 'gift' of the gods to make more adaptable tools for the elves' war. But the mentality of the elves did not allow them to form their children in a 'convenient' way. Since most of this magic is instinctual, they form their children in an aesthetic way. On the other hand, what is seen as aesthetic is based on the philosophy of the parents and so their background changes this view dramatically. This is even more evident in the castes that were separated in the war.


Tekst przetłumaczony:
Elfy są zdolne do manipulacji na ich nieurodzonych dzieciach we śnie dzięki pewnemu rodzajowi magii. Ta magia zmienia nieco wygląd i charakter, pozwalając elfim rodzicom mieć 'wymarzone' dzieci. W ich snach wydawali się rzeźbić ich dzieci jak rodzaj sztuki. Pomimo, że większość tej magii została dawno zapomniana, jej podstawy wydają się być Elfom wrodzone. Możliwy jest wybór koloru włosów, oczu, a nawet płci. Nawet delikatne zmiany fizyczne są możliwe, ale duże zmiany zachodzą dopiero w trakcie mijających pokoleń. Mądry człowiek powiedziałby, że jest to „dar” od bogów, by udoskonalać Elfy, przystosowując ich do kolejnych wojen. Ale ich mentalność nie pozwala im kreować własnych dzieci w użyteczny sposób. Odkąd większa część magii jest instynktowna, używają jej dla celów estetycznych. Z drugiej strony punkt widzenia piękna zależy od filozofii rodziców, a ich poglądy mogą to bardzo mocno zmienić. Widać to najbardziej wśród kast, które zostały rozdzielone wojnami.


← Nie ma poprzedniego tytułuMagia SnówNie ma następnego tytułu →Dziewiętnasta Szafka

Brown Book.gif  Społeczeństwo Orków
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon, Biblioteka w Ab'Dendriel
Opis:  Dzieło opisujące życie orków w ich społeczeństwie.

Tekst oryginalny:
As intensely as the orcs hate all other races, they share a feeling of community. The orcs can sense, to some extent, the feelings of other orcs. The shamans develop this ability to such an extent, that they can sense the innermost potential of newborn orc whelps. All newborn are tested and the shamans decide a future function in orcish society. The whelps are fed differently, raised differently, and educated differently. Wise men of other races say that such behavior is similar to some insects, such as bees, and through their empathetic bond might share a kind of 'hive-mind', so they refer to orc communities as hives. The chief of a hive owns a big harem of women who have no other function than to pleasure him and give birth to new orcs. These orcish matrons are usually incredibly big and fat, almost not able to walk on their own. Where 'normal' orcwomen function as laborer and craftwomen and give birth to two to three orcs in their lives, these female orcs are only reproductive machinery, giving birth to about six whelps each half year. Orcs are usually contend with their place in orcish society and only the leaders fight each other on purpose. Rarely will an orc raise a weapon against another orc, even if they are not of the same hive. Rivalry between hives is usually dissolved through a fight of their leaders and the victorious hive absorbs the other one. Now and then, when a new strong warrior reaches maturity he challenges the old leader for a fight of supremacy. Sometimes though, when the hive becomes too big for the area it occupies, such a warrior senses somehow that its time to move on. Then he and a few other orcs leave the hive in peace to settle somewhere else. This unique culture, together with its fertility, makes the orcs the most formidable threat to all other tibian communities.


Tekst przetłumaczony:
Tak samo mocno, jak nienawidzą wszelkich innych ras, Orkowie mają wykształcone poczucie społeczności, w której żyją. Orkowie wyczuwają uczucia swoich pobratymców. Szamani rozwijają tę zdolność tak bardzo, że potrafią wyczuć najskrytszy potencjał nowo narodzonych orków. Wszyscy młodzi orkowie poddawani są testom, które decydują jaką funkcję będą zajmować w swoim społeczeństwie. Później, w zależności od wyników testów, są inaczej karmieni i edukowani. Mędrzec innej rasy powiedział, że takie zachowanie jest podobne do zachowań pewnych owadów, takich jak pszczoły i że społeczności orków można porównywać do uli. Wódz takiego ula posiada harem kobiet, które nie mają innych zadań oprócz zadowalania go i rodzenia kolejnych orków. Te orkowe matrony są zazwyczaj straszliwie wielkie i grube, prawie nie potrafią się poruszać o własnych siłach. Rodzą około sześciu orków na każde pół roku. Natomiast 'normalne' orkowe kobiety, które są pracownicami czy rzemieślniczkami rodzą do dwóch, trzech orków w ciągu swojego całego życia. Orkowie są zazwyczaj zadowoleni ze swojego miejsca w społeczności i tylko liderzy walczą między sobą, aby awansować. Rzadko kiedy zdarza się, żeby ork zaatakował innego orka, nawet jeśli należy do innego ula. Rywalizacja pomiędzy ulami pojawia się w przypadku walki ich liderów, a zwycięzki ul łączy się z przegranym. Kiedy nowy, silny wojownik osiąga dojrzałość, wyzywa starego lorda na pojedynek o władzę. Czasami jednak, gdy ul staje się zbyt przeludniony, taki wojownik czuje, że czas się przenieść. Wtedy wraz z kilkoma innymi orkami opuszcza ul bez walki i szuka innego miejsca, żeby założyć własny. To bardzo unikalna kultura, która wraz ze swoim szybkim przyrostem sprawia, iż jest dużym zagrożeniem dla wszystkich innych tibijskich społeczności.


← Nie ma poprzedniego tytułuSpołeczeństwo OrkówNie ma następnego tytułu →Dwudziesta Szafka

<pusto>

Dwudziesta Pierwsza Szafka

<pusto>

Dwudziesta Druga Szafka

<pusto>

Dwudziesta Trzecia Szafka

Brown Book.gif  Cenath 1
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Ab'Dendriel
Opis:  Pierwsza część historii elfickiej kasty Cenath.

Tekst oryginalny:
The Cenath were the most lucky of the elves. They lived in a hidden valley in a handful of cities, far away from the rages of war. As things turned bad for the elves much of their artifacts, artwork and books were brought to these cities. Live went on as usual for some time, the elves minding only their own business, as if pretending there was no war at all. Of course the war found them at last. In an frantic attempt to rescue their lives and even their accustomed way of life the elves begun to weave powerfull spells. Many of their best magicians litteraly 'burnt out' in the process but finally the elves succeeded. The whole valley was torn out of the known world ... And this was bitterly needed in a world that was only stormy darkness around the elven valley. They created a artificial light and even created weather. There they lived for hundreds of years, studying and practicing magic, mainly to manipulate and reproduce efects of natue to enhance their lives.


Tekst przetłumaczony:
Cenath byli najszczęśliwszymi z elfów. Mieszkali w ukrytej dolinie, w garstce miast, daleko od furii wojny. Gdy sprawy przybrały zły bieg większość z elfich artefaktów, dzieł i ksiąg została przeniesiona do tych miast. Życie biegło przez jakiś czas spokojnie, a elfy dbały tylko o własny interes, jak gdyby udawały, że w ogóle nie było wojny. Oczywiście wojna w końcu i je dopadła. W szaleńczej próbie ratowania życia i sposobu jego prowadzenia elfy zaczęły tworzyć potężne zaklęcia. Wielu z ich najlepszych magów dosłownie 'spłonęło' w trakcie tego procesu, ale ostatecznie elfy odniosły sukces. Cała dolina została oderwana od znanego świata. A to było ogromnie potrzebne w świecie, który był jedynie burzliwą ciemnością wokoło tej doliny. Stworzono nie tylko sztuczne światło, ale też pogodę. Elfy żyły przez setki lat, studiując i praktykując magię, głównie aby manipulować i reprodukować efekty natury, polepszając swoje życie.


← Nie ma poprzedniego tytułuCenath 1Cenath 2 →Brown Book.gif  Cenath 2
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Ab'Dendriel
Opis:  Druga część historii elfickiej kasty Cenath.

Tekst oryginalny:
Then something happened. The dimension that harboured the elven valley began to collapse. Pice for pice their land was torn away and the wisest of the elves found out that the valley would ultimately 'fall' back in the world it belonged to. Great efforts were undertaken to prevent it. All were futile. As this was recognized it was almost too late. All magic was concentraded to preserve the lives of the elves. Protective shells were created, spells to deflect damage, enchantements to keep harm away. The 'return' was aweful. Almost half of the elves perished. All of the valley and its wonders were destroyed. Almost nothing remained. Artifacts and books shattered and burnt alike. The battered elves retreated and begun to wander aimlessly through the lands, until they encountered scouts of the Deraisim who led them to the safety of their woods. At first they were disgusted by the primitive lifestyle of their brethren, but soon they decided they had to guide and lead them back to true values of elvenkind. So one of their encampements was choosen as new home for the elvenkind and the city of Ab'Dendriel was founded.


Tekst przetłumaczony:
Aż coś się wydarzyło. Wymiar, który chronił dolinę Elfów, zaczął się zapadać. Ich ziemia była rozrywana kawałek po kawałku, a najmądrzejsze z Elfów odkryły, że dolina ostatecznie 'wpadnie' z powrotem do świata, do którego należała. Podjęto ogromny wysiłek, aby temu zapobiec. Wszystko okazywało się bezskuteczne, ponieważ odkryto to zbyt późno. Cała magia została skoncentrowana na ochronie życia Elfów. Stworzono ochronne osłony, zaklęcia odpierające zniszczenia, uroki trzymające szkody daleko. "Powrót" był straszny. Prawie połowa Elfów zginęła. Cała dolina i jej cudowność została zniszczona. Prawie nic nie przetrwało. Artefakty i księgi rozbiły się i spłonęły. Potłuczone Elfy uciekły i rozpoczęły tułać się bez celu przez różne krainy, aż natknęły się na zwiadowców Deraisim, którzy poprowadzili ich do swoich bezpiecznych lasów. Początkowo byli zniesmaczeni prymitywnym stylem życia swoich braci, ale wkrótce postanowili poprowadzić ich z powrotem ku prawdziwym wartościom Elfiej rasy. Dlatego też jedno z obozowisk zostało wybrane jako nowy dom Elfów i założono tam miasto Ab'Dendriel.


← Cenath 1Cenath 2Nie ma następnego tytułu →Dwudziesta Czwarta Szafka

<pusto>

Dwudziesta Piąta Szafka

<pusto>

Dwudziesta Szósta Szafka

Brown Book.gif  Manasfera?
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Ab'Dendriel, Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Argumenty obalające tezy postawione przez autora tej książki.

Tekst oryginalny:
Manasphere?

by Othis Ethna

I don't want to minimize the value of <name of First author>'s work. But to me it lacks any proof! Thus Ashkil's explanation is as good as the idea that the beings are producing the mana themselfes! And what about the "planet is surrounded"-statement? How should he know without leaving this planet? Either there's another (now lost) book that deals with the experiments and their results, or the whole "manasphere" is only an unproofable theory!


Tekst przetłumaczony:
Manasfera?

autorstwa Othis Ethna

Nie chciałbym pomniejszać wartości pracy <imię Pierwszego autora>. Ale według mnie brakuje w niej dowodów! Tłumaczenie Ashkila jest równie dobre jak pomysł, że to stworzenia same produkują manę! A co ze stwierdzeniem, że "planeta jest otoczona"? Skąd może o tym wiedzieć, nie opuszczając planety? Jest jeszcze jedna (teraz już stracona) książka, która zawiera rezultaty eksperymentów, albo cała "manasfera" jest nieudowodnioną teorią!


← Nie ma poprzedniego tytułuManasfera?Nie ma następnego tytułu →Dwudziesta Siódma Szafka

<pusto>

Poziom -1

AbDendrielLibrary2.jpg


Dwudziesta Ósma Szafka

<pusto>

Dwudziesta Dziewiąta Szafka

<pusto>

Trzydziesta Szafka

<pusto>

Trzydziesta Pierwsza Szafka

<pusto>

Trzydziesta Druga Szafka

<pusto>

Trzydziesta Trzecia Szafka

<pusto>

Trzydziesta Czwarta Szafka

<pusto>

Trzydziesta Piąta Szafka

<pusto>

Trzydziesta Szósta Szafka

<pusto>

Trzydziesta Siódma Szafka

<pusto>

Trzydziesta Ósma Szafka

<pusto>

Trzydziesta Dziewiąta Szafka

<pusto>

Czterdziesta Szafka

Brown Book.gif  Kuridai
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Ab'Dendriel
Opis:  Historia elfickiej kasty Kuridai.

Tekst oryginalny:
The Kuridai took refuge in a volcanic area, inhabited by vile monsters and ravaged by the eruptions of the mountains. Stripped of almost any possesions, they hid in the caves and learned to become very secretive. They had to work very hard, had to fight for almost any goods with nature and ferocious beasts. Most beasts that could live in such livethreatening circumstances were that powerfull that direct attacks proved to be futile. So the elves begun to develop a more devious way to fight, with assaults, traps and hit and run tactics. After over hundred years they had enough resources to leave the burning lands and adopted their way of live to their new enviroment. So they became the secretive people under the hills. They were fierce fighters whenever their new home was threatened. Some hundred years they fought off all intruders until their explorers made contact with the other remaining elven casts. Under the growing pressure of the more and more powerful waves of orcish attacks they left their homes to join forces with the other elves in an uneasy alliance. Their apperance had changed to a even more slender Version of the normal elves. Their skin is very pale, their hair pure white or pitch black. The younger members of that cast often color strands of their hair in unusual clors like red, blue or purple. Red, albinotic eyes are common, but in general all kinds of eyecolors are existent.


Tekst przetłumaczony:
Kuridai znaleźli schronienie w wulkanicznym obszarze, zamieszkałym przez okrutne stworzenia i pustoszonym przez wybuchy góry. Ogołoceni z niemal całej swojej własności, ukryli się w jaskiniach i nauczyli skrytości. Musieli bardzo ciężko pracować, walczyć o niemal każde dobro z naturą i dzikimi bestiami. Większość potworów zdolnych żyć w tak nieprzyjaznych warunkach była tak potężna, że bezpośrednie ataki okazały się daremne. Elfy wymyślały coraz to bardziej przebiegłe metody walki, zacięte ataki, pułapki czy taktyki uderz-i-ucieknij. Po ponad stu latach zgromadzili wystarczającą ilość zasobów, by opuścić ogniste tereny i dostosować swój sposób życia do nowego otoczenia. Tak stali się skrytym ludem spod wzgórz. Byli zawziętymi wojownikami, kiedy tylko ich nowemu domowi zagrażało niebezpieczeństwo. Przez jakieś sto lat odpędzali wszelkich intruzów, aż ich zwiadowcy nie nawiązali kontaktu z pozostałymi elfimi kastami. Pod rosnącym zagrożeniem coraz silniejszych ataków orków opuścili swoje domy, aby połączyć swe siły z innymi elfami w niełatwym przymierzu. Ich wygląd przekształcił się w mniej charakterystyczną wersję zwykłych elfów. Ich skóra jest bardzo blada, ich włosy białe lub kruczoczarne. Młodzi członkowie tej kasty często farbowali kosmyki swoich włosów na niespotykane kolory, jak czerwony, niebieski lub fioletowy. Czerwone, albinoskie oczy są powszechne, ale generalnie występują wszystkie kolory oczu.


← Nie ma poprzedniego tytułuKuridaiNie ma następnego tytułu →Czterdziesta Pierwsza Szafka

Brown Book.gif  Krasnoludzki raport XII
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  Raport dotyczący elfickich osiedli i ich mieszkańców.

Tekst oryginalny:
Dwarven report XII
Enemy territory and settlements


Our scouts recently discovered a great number of elven hideouts within the "deeper woodlands". They also have a great city, comparable to a capital, there, which is called Ab'Dendriel, and is mainly inhabitated by Deraisim and Cenath. The defenses are rather weak, and it seems like a lot of nomads and wanderers pass through the region.


We also found ruins within the hidden mystic valley, the structure of the buildings is typically elven. The ruins seem to be the result of a harsh thunderstorm of magic, but it was too long ago for us to find closer traces.


More interesting should be the fact, that the volcanic regions beyond the thundery mountains seem to be colonised by the elves as well. There dwells a race called Kuridai, and they seem to be the most aggressive and militant elves we encountered yet.


Suggestions about possible assault targets if war will be at hand are envoiced in sub-report EY-01.


Tekst przetłumaczony:
Krasnoludzki raport XII
Terytorium i osadnictwo wroga


Nasi zwiadowcy odkryli niedawno dużą liczbę elfickich kryjówek na terenie "głębszych lasów". Mają także wielkie miasto, porównywalne do stolicy, które nazywają Ab'Dendriel, i które jest zamieszkane w większości przez Deraisimów i Cenathów. Obrona jest słaba i wydaje się, że wielu nomadów i wędrowców przewija się przez ten teren.


Znaleźliśmy także ruiny w głębi tajemniczej doliny, struktura budynków jest typowo elficka. Ruiny wydają się być rezultatem ostrego magicznego wyładowania, ale to było zbyt dawno temu byśmy mogli znaleźć jakieś bliższe tropy.


Bardziej interesujący powinien być fakt, że wulkaniczny region za burzliwymi górami wydaje się być także skolonizowany przez Elfy. Żyje tam rasa zwana Kuridai, która wydaje się być najbardziej agresywnymi i militarnymi Elfami, które dotychczas napotkaliśmy.


Sugestie o możliwym atakowaniu celów, na wypadek wojny, zostaną ogłoszone w podraporcie EY-01.


← Nie ma poprzedniego tytułuKrasnoludzki raport XIINie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Wyginięcie kasty Chelabdil
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Ab'Dendriel
Opis:  Notatki mające dowodzić fakt zginięcia wszystkich przedstawicieli kasty Chelabdil.

Tekst oryginalny:
We could not confirm the extinction of the Chelabdil. On the other hand we found no living beeing in the area. We met strong orcish presence there. Some of the orcs we killed had elvish items on them so it might be possible that all of the so called Chelabdil were wiped out by the orcish hords. One proof more our way is the right one.


Tekst przetłumaczony:
Nie mogliśmy potwierdzić wygaśnięcia Chelabdil. Z drugiej strony nie znaleźliśmy tam żywej istoty. Spotkaliśmy tam za to silnych orków. Kilku z nich zabitych przez nas miało na sobie elfie przedmioty, więc istnieje możliwość, że wszyscy tak zwani Chelabdil zostali zgładzeni przez hordy orków. Jeden dowód będzie tym właściwym.


← Nie ma poprzedniego tytułuWyginięcie kasty ChelabdilNie ma następnego tytułu →Czterdziesta Druga Szafka

Brown Book.gif  Chelabdil
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Ab'Dendriel
Opis:  Opis przedstawicieli elfickiej kasty Chelabdil.

Tekst oryginalny:
The 5th elven cultural group are the Chelabdil. There role in the war and their fate is yet unclear, but they have few contact with the other elven casts. They are usually a bit taller and stronger than elves of the other races, and there skin is silvery-white or in blue to greenish tones. Their eyes are often pale blue or green, sometimes a faint yellow. They have long black hair, or sometimes dark brown. They seem to live nowadays in the region northwest of Carlin and are seen quite often there. They have the keenest eyes of the elves, and the weapons of their choice are spears, knives and sometimes the short bow. They are fine hunters and sometimes trade furs, but the main part of their life remains yet uncertain.


Tekst przetłumaczony:
Piątą elficką grupą są Chelabdil. Biorą udział w wojnach, a ich przeznaczenie nie jest jeszcze jasne, ale mają kilka kontaktów z innymi elfickimi kastami. Zazwyczaj są nieco wyżsi i silniejszi niż Elfy innych rodzajów, a ich skóra jest srebrno-biała lub w niebieskich bądź zielonych odcieniach. Ich oczy są najczęściej bladoniebieskie albo zielone, czasem żółtawe. Mają długie czarne włosy, czasami ciemnobrązowe. W dzisiejszych czasach przeważnie zamieszkują region na północny-zachód od Carlin i są tam często widywane. Mają nanjbystrzejszy wzrok pomiędzy wszystkimi Elfami, a bronią której używają są włócznie, noże i czasami krótkie łuki. Są świetnymi łowcami i czasami handlują futrami, ale główna część ich życia jest wciąż niepewna.


← Nie ma poprzedniego tytułuChelabdilNie ma następnego tytułu →Czterdziesta Trzecia Szafka

<pusto>

Czterdziesta Czwarta Szafka

<pusto>

Czterdziesta Piąta Szafka

<pusto>

Czterdziesta Szósta Szafka

<pusto>

Czterdziesta Siódma Szafka

Brown Book.gif  Krasnoludzki raport VII
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  Raport dotyczący tajemniczej magii elfów.

Tekst oryginalny:
Dwarven report VII
Enemy magic


Our elemantarists have successfully unrevealed the the secrets of what is called "dream magic". It is a subconscious way of influencing the surroundings. It is mainly used by elven parents that want to shape their unborn child, but, this is the far more important threat, some elves, especially those called "Teshial" posess the ability to wander some kind of "dream realm" instead of the real world. This gives them the oppurtunity to appear somewhere out of the blue, but, fortunately, the Teshial never used this skill to ambush, and the other elves posess only small remnants of this magic.
Never the less, the 2nd earthen chamber is evolving a counter spell for that, that increases the elemental signature of beings near, forcing them into the real realm.


The other kinds of their magics are limited to protective and growing spells, which yet do not prove any harm, but are very supportive for their strife. It is rumored that they have also a lot of illusionary and concealing spells, but investigations here have not yet led to final results, as well as we can only deny the existance of aggressive magic by an elven race od caste od unknown origin.


For further information refer to sub-report AX-27.


Tekst przetłumaczony:
Krasnoludzki raport VII
Wroga magia


Nasz mag w końcu odkrył sekret tego, co jest nazywane "magią snów". Jest to świadomy sposób wpływania na otoczenie. Najczęściej jest używana przez elfy do kształtowania swoich dzieci... ale ma ona też szersze zastosowanie. Niektóre elfy, szczególnie te zwane "Teshial" wykorzystują tą umiejętność by zwiedzać "świat snu" zamiast prawdziwego. Daje im to możliwość by pojawiania się poza wszelkimi bitwami i konfliktami. Na szczęście Teshial nigdy nie używali swych umiejętności do zasadzek i agresji, a inne kasty elfów opanowały tylko mały kawałek tej mocy.
Oczywiście na wszelki wypadek Druga Komnata Ziemi pracuje nad przeciwzaklęciem, które zwiększając elementalną strukturę wszystkich istot w pobliżu wypycha je do świata rzeczywistego.


Inne rodzaje magii elfów są ograniczone do zaklęć ochronnych oraz tworzących, które nie powodują bezpośrednich obrażeń, ale pomagają znacząco podczas walki. Są także plotki jakoby elfy posiadały wiele zaklęć iluzji oraz maskowania, jednak dochodzenie w chwili obecnej nie jest w stanie przedstawić konkretnych faktów w tej sprawie. Możemy jednak zaprzeczyć istnieniu agresywnej magii zarówno wśród obecnych kast elfów, jak i tych starożytnych.


← Nie ma poprzedniego tytułuKrasnoludzki raport VIINie ma następnego tytułu →